Latest News

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายร่วมเสวนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ในอนาคต

                เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเสวนา เรื่อง ทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ในอนาคต (Future Skill & Logistics Transformation) ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา ตึก ICT มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา 

          ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย น.ต.ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย นายบุญชู กมุทมาโนชญ์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคเหนือ นายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว วิศวกรกำกับกองปรับปรุงทาง 1 การรถไฟแห่งประเทศไทย นายศักดิ์สิริ เลิศบันลือชัย เลขาธิการหอการค้าจังหวัดพะเยา นายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์ จัดหางานจังหวัดพะเยา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา รศ.ดร.ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายธนวรรธน์ ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา  เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2566-2570 

 

          ทางผู้ร่วมเสวนาได้รับฟังความคิดเห็นและตอบประเด็นคำถามแนวทางการพัฒนาบุคลากร ด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงศึกษาโอกาสและความต้องการการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์จากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และองค์กรเอกชน และนำข้อมูลที่ได้ มาใช้จัดทำความร่วมมือและแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2567 – 2570 ต่อไปเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 26 สิงหาคม 2566
เวลา :: 04:36:55

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]