Latest News

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท อีซียู ช็อป 1 จำกัด

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วย การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ กับบริษัท อีซียู ช็อป 1 จำกัด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และนายสุทธิพจน์ ตรีภูวพฤทธิ์ นายกันต์พจน์ ตรีภูวพฤทธิ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีซียู ช็อป 1 จำกัด เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว พร้อมคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ บริษัท อีซียู ช็อป 1 จำกัด (สาขาเชียงใหม่) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

          ทั้งนี้บันทึกข้อตกลง มีสาระสำคัญในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงนจริงเต็มเวลาในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน ด้วยการฝึกประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเติมเต็มระหว่างความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพทางทักษะวิชาชีพให้นักศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต พร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการประสานสัมพันธ์ที่ดีหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนได้อย่างสอดคล้อง และตรงตามเป้าประสงค์ ของมหาวิทยาลัยและสหกิจศึกษา พร้อมกันนี้คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าได้เยี่ยมชมสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพที่นักศึกษาจะได้รับในการเข้ามาฝึกปฎิบัติงานและทำงานร่วมกัน

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 08 พฤศจิกายน 2565
เวลา :: 02:59:54

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]