Latest News

กองทัพบก ร่วมกับบริษัท ปตท. จํากัด มหําชน จัดกิจกรรมกํารประกวดดนตรีสํากลร่วมสมัยและการ ประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ภายใต้ชื่อโครงการ “คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน” ปีที่ 2 ประจําปี 2566

          เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบําทสมเด็จพระเจ้ําอยู่หัวในด้ํานกํารดนตรี รวมถึง ส่งเสริมกํารอนุรักษ์ดนตรีไทย มรดกของชําติและสร้ํางแรงจูงใจ ให้มีควํามสนใจ ศิลปวัฒนธรรมไทย ดนตรีไทย โดยแบ่งกํารประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทวงดนตรีสํากล ร่วมสมัย และ ประเภทวงดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้ําน และแบ่งกํารประกวดออกเป็น 3 รอบ คือ รอบแรก คัดเลือกตัวแทนจังหวัด รอบที่สอง คัดเลือกตัวแทนระดับภําค และ รอบชิงชนะเลิศ เพื่อคัดเลือกสุดยอดวงดนตรี ตัวแทนจํากทั้ง 4 ภูมิภําค ทั่วประเทศ ทั้งหมด 12 วง ประกอบด้วย ประเภทวงดนตรีสํากลร่วมสมัย 8 วง ประเภท วงดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้ําน 4 วง จํากผู้เข้ําร่วมกํารประกวดทั้งหมด 215 วง เพื่อเข้ําสู่รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 24 ส.ค.66 ณ หอประชุมกิตติขจร กองบัญชํากํารกองทัพบกโดยได้รับเกียรติจํากคุณเจษฎํา สุขทรํามร (โอ๋ ดูบําดู), อําจํารย์อรรถพล หมั่นเจริญ, ผู้ช่วยศําสตรําจํารย์ ดร.ดุษฎี มีป้อม ผู้เชี่ยวชําญดนตรีไทย สถําบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, ว่ําที่ร้อยตรี ธรําธิป สิทธิชัย อําจํารย์คณะ ศิลปศึกษํา สถําบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ พ.อ.ประทีป สุพรรณโรจน์ ร่วมเป็นคณะกรรมกํารตัดสินกํารประกวดฯ พร้อมจัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะทํางด้ํานดนตรี ให้กับน้อง ๆ ผู้เข้ําร่วมประกวด ณ โรงเรียนนํายร้อยพระจุลจอมเกล้ํา เมื่อวันที่ 19 – 22 ส.ค.66 โดยมีกํารเสริมสร้ํางคุณธรรม จริยธรรม รวมถึง กํารส่งเสริมควํามรัก ควํามสํามัคคี เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถําบันพระมหํากษัตริย์มํากขึ้น ตลอดจน ร่วมกันทํากิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ภํายใต้กิจกรรม “ปลูกกล้ํา บรรเลงรักษ์ แด่องค์รําชัน” อีกด้วย

          สําหรับผลกํารประกวดในรอบชิงชนะเลิศ แบ่งตํามประเภท ดังนี้ ประเภทดนตรีสํากลร่วมสมัย รํางวัล ชนะเลิศ ได้แก่ วิทยําลัยนําฏศิลปสุโขทัย รํางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยําลัย รํางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดป่ําประดู่ ประเภทดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้ําน รํางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบึงกําฬ รํางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนกํารุ้งวิทยําคม รํางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบํางบําล ซึ่งพิธีมอบถ้วยพระรําชทํานขึ้นในวันที่ 25 ส.ค.66 ณ ห้องรับรอง 221 กองบัญชํากําร กองทัพบกโดยมพลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชํากํารทหํารบกเป็นประธํานพร้อมผู้บังคับบัญชําชั้นสูงเข้ําร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วยเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 26 สิงหาคม 2566
เวลา :: 04:45:53

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]