Latest News

เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “จังหวัดเคลื่อนที่” อำเภอฮอด

          รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการและหน่วยงานภาคีเครือข่ายกว่า 40 หน่วยงาน ออกให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service ในกิจกรรม “จังหวัดเคลื่อนที่” ที่ อำเภอฮอด

  

          เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 66 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการ รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกหน่วยให้บริการประชาชนในกิจกรรม “จังหวัดเคลื่อนที่” ณ เทศบาลตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ อำเภอฮอด จัดขึ้นเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเชิงรุกแบบ One Stop Service มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน รวมทั้งให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้พบปะและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของพื้นที่

  

          ในการนี้ ได้มีการมอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ทุน และทุนอุดหนุนและถุงยังชีพให้แก่เด็กในครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 50 ทุน นอกจากนี้ยังมีการมอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกร จำนวน 30,000 ตัว มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่จำนวน 200 ชุด และผ้าห่ม อีกจำนวน 100 ผืน

  

          โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวพบปะกับพี่น้องประชาชน โดยได้แสดงความห่วงใยในเรื่องของสุขภาพและที่อยู่อาศัยในช่วงฤดูฝน เน้นย้ำให้ดูแลบ้านเรือนให้แข็งแรง เพราะอาจมีลมแรงในห้วงนี้ อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุสาธารณภัยใด ๆ อำเภอฮอด และจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทันที หรือหากประชาชนมีปัญหาอื่นใดก็สามารถแจ้งมายังอำเภอ และจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้การดูแลตามความมุ่งหวังของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่า “ทำอย่างไรก็ได้ให้พี่น้องประชาชนมีความทุกข์ลดลง และมีความสุขเพิ่มขึ้น” จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินตรวจเยี่ยมหน่วยบริการท่ามกลางสายฝนที่โปรยปราย ในขณะที่ประชาชนต่างทยอยมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

 

  

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 26 สิงหาคม 2566
เวลา :: 04:03:20

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]