Latest News

สำนักนายกฯ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนางานด้านกฎหมายและระเบียบกลาง ที่ จ.เชียงใหม่

          สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาการดำเนินงานด้านกฎหมายและระเบียบกลางของบุคลากร ที่จังหวัดเชียงใหม่ เสริมสร้างการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  

          เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 66 นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาการดำเนินงานด้านกฎหมายและระเบียบกลางของบุคลากรสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจส่วนงานที่ปรับเปลี่ยนและภารกิจอื่นๆ ปรับปรุงกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง เข้าร่วมการสัมมนา 

  

          โดยตลอดการจัดสัมมนา ผู้เข้าร่วมจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงานด้านกฎหมายและระเบียบกลางกับมิติที่เปลี่ยนแปลงผ่านมุมมองและประสบการของผู้บริหาร รวมไปถึงร่วมกันแลกเปลี่ยนทัศนคติในการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) จากนั้นในช่วงเย็นคณะจะได้เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เพื่อพบปะให้กำลังใจผู้สูงอายุ และทำกิจกรรมจิตอาสา “จูงมือกันไปร่วมใจ CSR” 

  

          ทั้งนี้ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพสูง มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมขับเคลื่อนการทำงานในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงได้นำคณะเจ้าหน้าที่มาศึกษาดูงานยังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคาดวังว่าบุคคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมคณะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ จะมีความรู้ความเข้าใจ และมีการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานในรูปแบบใหม่ทันต่อสถานการณ์เทคโนโลยีในปัจจุบัน

  

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 26 สิงหาคม 2566
เวลา :: 03:18:42

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]