Latest News

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Non-Technical Skills” สำหรับอาจารย์ แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ และบุคลากรสังกัดคณะฯ

          ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Non-Technical Skills” สำหรับอาจารย์ แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ และบุคลากรสังกัดคณะฯ โดยมี รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงาวัตถุประสงค์ของการจัดงาน วิทยากรโดย ผศ.นพ.ธัญญา นรเศรษฐ์ธาดา อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะวิทยากร โดยบรรยายให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อให้บุคลากรเข้าใจและเห็นความสำคัญทักษะ Non-Technical Skills ครอบคลุมทุกระดับในคณะและพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน จัดโดยศูนย์บริหารกลยุทธ์ และพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช. ในวันที่ 24 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

   

   

รายงานข่าว : นายทักษ์ดนัย เกษี

บรรณาธิการข่าว : ว่าที่ ร.ท.กาณฑ์ โสภโณดร

สำนักข่าวลานนาเพรสเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 24 เมษายน 2567
เวลา :: 06:22:16

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]