Latest News

มทร.ล้านนา MOU บ.ฮั่นอี้ โกลบอล ขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือดึงนักศึกษาต่างชาติ เข้าเรียน 7 หลักสูตรยอดนิยม ในปีการศึกษา 2567

          เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมซอมพอ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ บริษัท ฮั่นอี้ โกลบอล จำกัด โดยนายภัทรภณ ศิลารักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ฮั่นอี้ โกลบอล จำกัด โดยมีนายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม พร้อมด้วยคณบดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารเขตพื้นที่ ผู้ช่วยอธิการบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

   

          พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบริษัท ฮั่นอี้ โกลบอล จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ สร้างรายได้และสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศให้แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้เริ่มดำเนินการประสัมพันธ์และจัดหานักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด และใน มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ ในปีการศึกษา 2567 จำนวน 7 หลักสูตรดังนี้ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, วศ.บ.โลจิสติกส์, วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการบริการ, วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์, วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ,  วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

   

รายงานข่าว : นายทักษ์ดนัย เกษี

บรรณาธิการข่าว : ว่าที่ ร.ท.กาณฑ์ โสภโณดร

สำนักข่าวลานนาเพรสเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 01 เมษายน 2567
เวลา :: 06:49:31

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]