Latest News

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรแผนปฏิบัติการป้องกันไฟป่า ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรแผนปฏิบัติการป้องกันไฟป่า ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร โดยมี นายกฤษดา ลาพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมไกรสรราชสีห์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรแผนปฏิบัติการป้องกันไฟป่า จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และได้รับความร่วมมือจากศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ พร้อมทั้งเข้าใจบทบาทหน้าที่ และสามารถอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานด้านการให้บริการด้านความปลอดภัยของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต่อไป

   

   

  

รายงานข่าว : นายทักษ์ดนัย เกษี

บรรณาธิการข่าว : ว่าที่ ร.ท.กาณฑ์ โสภโณดร

สำนักข่าวลานนาเพรสเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 31 มีนาคม 2567
เวลา :: 01:39:35

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]