Latest News

มช. จับมือ การกีฬาแห่งประเทศไทย สร้างเครือข่ายวิชาการและยกระดับการกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการยกระดับการกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ 

 

          เมื่อวันที่ 9 ธ.ค 65 ที่ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อการพัฒนาเครือข่ายวิซาการ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา วิจัย โดยมุ่งหวังให้มีบทบาทสำคัญในการยกระดับการกีฬาสู่ความเป็นเลิศในด้านอาชีพ และส่งเสริมด้านสุขภาพให้นักกีฬาและประชาชนอย่างแท้จริง 

          ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของความร่วมมือฉบับนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมดังค่านิยม ด้าน E-Excellence การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพของงาน ความคล่องตัว และองค์กรแห่งการเรียนรู้ และด้าน Community Engagement การเชิดชูรับใช้สังคม โดยมุ่งเน้นท้องถิ่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

          ด้าน ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา ไปใช้พัฒนาความรู้ ขีดความสามารถของนักกีฬา และบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมถึงพัฒนากิจกรรมทางวิชาการให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ ก้าวขึ้นสู่การเป็นกลุ่มผู้นำทางการกีฬาในระดับเอเชียต่อไป

  

          นอกจากนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา รวมถึงงบประมาณ บุคลากร สถานที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการศึกษา วิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการที่ได้ตกลงร่วมกัน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

  

 

 

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 09 ธันวาคม 2565
เวลา :: 05:48:55

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]