Latest News

มทร.ล้านนา Kick off กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและวางแผนกำลังคนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระยะที่ 1

          เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา กล่าวเปิดกิจกรรม Drive Results with Talent (DRT) ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนากลยุทธ์และการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสนองยุทธศาสตร์พันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปวางแผนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมต่อยอดสู่การพัฒนาตน ตลอดจนสร้างแรงจูงใจ เกิดความมุ่งมั่น และมีความสุขในการทำงาน นำไปสู่การพัฒนาการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ทีมหรือองค์กรได้ และนำไปสู่การวิเคราะห์แนวทางการทำงานทีมและวางแผนกลยุทธ์ที่คาดหวัง เพื่อสร้างแผนการทำงานที่สอดคล้องกับบุคลากรและเป้าหมายขององค์กรโครงการพัฒนากลยุทธ์

          สำหรับกิจกรรม Drive Results with Talent (DRT) จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากร ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (PI) ที่มุ่งให้บุคลการของมหาวิทยาลัย รู้จักตน รู้จักทีม และรู้จักองค์กร การที่บุคลากรภายในองค์กรได้รู้จักใน 3 สิ่งนี้ ย่อมเสมือนได้เห็นภาพที่ขัดเจนของตนเองที่เติบโตและเดินไปข้างหน้าพร้อมกับเพื่อนร่วมงานอย่างไม่โดดเดี่ยว โดยมีเป้าหมายความสำเร็จจุดเดียวกันอย่างชัดเจน และระหว่างทางองค์กรก็จะพบกับความสำเร็จหรือจุดบกพร่องในแต่ละด้านที่ขาดหายไป ทำให้เราได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจไปด้วยกันในทุกระยะตั้งแต่ระดับตัวบุคคล หน่วยงาน จนสู่ระดับความสำเร็จขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์กรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยให้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการขับเคลื่อนในทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลลัพธ์ในรูปแบบของทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาแบบร่วมด้วยช่วยกัน อย่างสม่ำเสมอ และให้เกิดความต่อเนื่องของช่วงระยะเวลาดำเนินการ และเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแล้ว ผลลัพธ์ดังกล่าวก็ปรับเปลี่ยนเป็นทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รักษ์องค์กรสู่จิตสำนึกที่ดีของการอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกันพัฒนาองค์กร เกิดเป็นความรักที่มีต่อส่วนรวม เกิดความรับผิดชอบสังคม และถูกซึมซับเข้าสู่ระดับพันธุกรรม หรือที่เราเรียกว่าเป็นดีเอ็นเอ ขององค์กรและเกิดความรักความห่วงแหน องค์กรของเรา ไม่ว่างานข้างหน้าจะต้องท้าทายมากเพียงใด เราก็จะทำไปด้วยกันอย่างมีความสุขมีสุขภาพดี สภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นพลเมืองที่ดีภายในมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันพัฒนาให้ชุมชนและสังคมให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน การปลูกฝังดีเอ็นเอ ให้บุคลากรในองค์กร "รู้จักตน รู้จักทีม และรู้จักองค์กร เป็นการสร้างโอกาส ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กร แบบทำงานเป็นทีม ระดับขององค์กรให้มีความพร้อม ในการเข้าสู่การแข่งขันระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป

 

 

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 22 พฤศจิกายน 2565
เวลา :: 02:07:28

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]