Latest News

เชียงใหม่ - องค์มนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวาลย์วิทยาจังหวัดเชียงใหม่

          องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวาลย์วิทยา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนเพื่อสร้างขวัญเเละกำลังใจ แก่บุคลากรทางการศึกษา


          เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 65 ที่ โรงเรียนสังวาลวิทยาจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียน โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางประกายดาว ใจคำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลวิทยา ส่วนราชการ คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

          ในการนี้ องคมนตรี ได้ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาต่างๆ ในการซ่อมแซมห้องประชุม การปรับปรุงถนน รวมถึงการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคของโรงเรียน โดยเบื้องต้นได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมฝึกอาชีพที่ช่วยให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ และมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน ครู บุคคลากรทางการศึกษา

          ทั้งนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังเตรียมส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนสังวาลย์วิทยา จำนวน 10 เครื่อง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ในการเรียนการสอน และหากโรงเรียนมีนักเรียนที่สนใจอยากไปศึกษาต่อในสายอาชีพ สามารถสมัครขอเข้ารับทุนการศึกษาได้ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาประกอบอาชีพได้ในอนาคต


กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว สำนักข่าวลานนาเพรส
จุฬา สินไพบูลย์ สำนักข่าวลานนาเพรส : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 20 สิงหาคม 2565
เวลา :: 01:47:03

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]