Latest News

เชียงใหม่ - คณะวิทยาศาตร์ ม.แม่โจ้ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

          เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 65 ที่ ห้องเอกภพวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

          การจัดพิธีดังกล่าว ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ผู้ทรงกำหนดเวลามาตรฐานขึ้นในประเทศไทย ก่อนที่นักดาราศาสตร์ในยุโรปจะกำหนดให้เส้นแวงที่ผ่านเมืองกรีนิซเป็นเส้นศูนย์องศา เพื่อเป็นมาตรฐานของการเทียบเวลาทั่วโลก ทั้งยังทรงคำนวณไว้ว่า วันอังคารเดือน 10 ขึ้น 1 ค่ำ ปีมะโรง จุลศักราช 1230 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม พุทธศักราช 2411 จะเกิดสุริยุปราคามืดหมดดวง เห็นได้ที่บ้านหว้ากอ ตำบลคลองวาฬ แขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยอาศัยหลักวิชาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ขั้นสูง ที่ทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง โดยใช้ระบบเวลามาตรฐานของประเทศที่สถาปนาขึ้น

          พร้อมกันนี้ นายประจญ ปรัชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมกันเปิดกิจกรรมและร่วมชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์กลางของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ครอบคลุม 8 จังหวัด จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว BCG : BIO-Circular-Green Economy” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัย อันเกิดจากแนวคิดและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป สนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลูกเจตคติและลักษณะนิสัยที่ดีงามตามแนววิทยาศาสตร์แก่เยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยภายในงาน จะเน้นกิจกรรมที่ให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ สำนักข่าวลานนาเพรส : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 19 สิงหาคม 2565
เวลา :: 10:39:06

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]