Latest News

ลำปางยกระดับมาตรฐานอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เผยแผนสร้างบ่อออนเซนต์กลางแจ้งมาตรฐานสากล

 

          อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำตกและน้าพุร้อนไหลไปบรรจบกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ส่งผลให้อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประ เทศไทย ที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาจัดกิจกรรมท่องเที่ยว อบรมศึกษาดูงานตลอดจนเข้ามาพักค้างแรมเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติ อย่างใกล้ชิดทั้งอาบ หรือแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เล่นน้ำตก ได้ตลอดทั้งปี มีสถิติการเข้าเยี่ยมชมจากนักท่องเที่ยวปีละประมาณ 200,000 คน สามารถสร้างรายได้จากค่าบริการมากกว่า 12,000,000 บาทต่อปี ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

          นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เผยว่า ขณะนี้ทางจังหวัดลำปางได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2561 –2564 ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ ตลอดจนพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้น อัตลักษณ์ชุมชน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเจ้าของพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ด้านการยกระดับมาตรฐานระบบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล ตามมติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเพื่อจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปี 2561 ตลอดจนนโยบายการพัฒนาจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในการพัฒนาจังหวัดลำปางให้เป็นเมืองท่องเที่ยว “ลำปาง..ปลายทางฝัน” 

          เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวยังอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนที่เพิ่มขึ้น จึงจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนในความดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง งบประมาณ 2.6ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ด้านพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกจุดบริการในอุทยานแห่ของชาติ เช่น ทางเดินเท้า ลานอเนกประสงค์ ลานจอดรถ ม้านั่ง โต๊ะรับประทานอาหาร เน้นการใช้ปูนปั้นเลียนแบบไม้เทียมและหินเทียม ที่มีความสวยงามเหมือนจริง คงทน ถาวรและกลมกลืนกับธรรมชาติ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องของการลดการใช้ไม้จากธรรมชาติ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตาม นโยบายกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

          นอกจากนี้ยังได้ปรับภูมิทัศน์บริเวณใกล้เคียงทางเข้าอุทยานฯ เป็นลานดอกไม้เป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงาม สำหรับโครงการต่อเนื่องในปี 2562 เป็นโครงการยกระดับให้เป็นแหล่งสปา ระดับสากล โดยจัดทำโครงการ บ่อน้ำพุร้อน ในร่มและกลางแจ้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขา เลียบน้ำตกแจ้ซ้อน แบ่งพื้นที่สำหรับชาย หญิง โดยออกแบบสถานที่ ตามขั้นตอนในการแช่บ่อน้ำร้อนออนเซ็น คือ พื้นที่ ห้อง 1. อาบน้ำล้างตัวก่อนลงแช่ในบ่อน้ำร้อนออนเซ็น จากนั้นเข้าสู่โซนชำระร่างกายด้วยน้ำร้อน (Kakeyu) เพื่อเตรียมพร้อมร่างกาย ให้ปรับตัว ชินกับน้ำร้อน บ่อออนเซ็นระดับน้ำครึ่งตัว (Hanshin-yoku) สำหรับเริ่มแช่ตัวลงในน้ำร้อนเพียงครึ่งตัวถึงแค่ระดับเอวก่อน และบ่อออนเซ็นระดับน้ำถึงไหล่ กว้างพอที่จะลอยตัวได้ ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดี

          ทั้งนี้ มีแผนจะสร้างบ่อออนเซ็น ขนาดเล็กแช่ได้ 5 คน ขนาดใหญ่แช่ได้ 10 คน แยกชาย-หญิง ซึ่งเป็นเป็นบ่อน้ำร้อนที่ขนานไปกับน้ำตกแจ้ซ้อน มีทั้งแบบกลางแจ้ง และกึ่งกลางแจ้ง (มีระนาบหลังคา ศาลา หรือร่มไม้ที่ให้ร่มเงา) รวมถึงบริเวณที่ใช้เป็นอาคารต้อนรับ ที่เก็บของ ห้องอาบน้ำ ฯลฯ อยู่ฝั่งเดียวกับอุทยานฯ ใช้วิธีปิดล้อมพื้นที่เพื่อความเป็นส่วนตัวด้วยน้ำ รั้ว และต้นไม้ และเปิดมุมมองมาที่น้ำตกแจ้ซ้อน และพื้นที่ฝั่งตรงข้ามที่มีการปรับภูมิทัศน์แล้ว โครงการพัฒนาดังกล่าวถือเป็นการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของลำปาง ที่มีศักยภาพอยู่แล้วให้เป็นจุดดึงดูดการท่องเที่ยวระดับสากล

 

  

 

 

อัมพวัน จันทร์ทวี และชลนิชา จันทร์แป้น รายงาน

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 21 พฤษภาคม 2561
เวลา :: 09:08:21

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวท่องเที่ยว ]