Latest News

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านธุรการฯ)

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานจ้างเหมา)
ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านธุรการฯ)
—————————————–

 

0000ด้วยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานจ้างเหมา) รายเดือน ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านธุรการ การดำเนินงานในส่วนของการบริหารจัดการภายในและการประกันคุณภาพการศึกษา) อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัด สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ ระยะเวลาในการจ้าง 7 เดือน (เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-เดือนกันยายน 2558) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา (หากมีความรู้พื้นฐานประสบการณ์ด้านการตรีและหรือการแสดง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง
4. ไม่เป็นบุคคลทุพลภาพ
5. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด
6. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
7. สามารถยึดหยุ่นเวลาในการปฏิบัติงานล่วงเวลาตั้งแต่เวลา 16.30-21.30 น. วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ บางวันได้
8. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

ข. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่งานบริหารทั่วไป หน่วยบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานคณะ คณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ (ถือวันประทับตราเป็นสำคัญ) ถึงหน่วยบริหารงานบุคคล คณะวิจิตรศิลป์ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

ค. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

1.ใบสมัครพร้อมเอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษาต้นฉบับและสำเนา 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง 1 ฉบับ
5. เอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ 6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซ.ม. 2 รูป

ง. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ป้ายประกาศหน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะ คณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 และสามารถดูที่เว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

จ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

1. จะดำเนินการสอบปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ (การเขียนหนังสือราชการ) ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะ คณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 (FA1)
3. ประกาศผลการคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ณ ป้ายประกาศหน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะ คณะวิจิตรศิลป์ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

 

(ลงชื่อ) ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี
(รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี)
รองคณบดี ปฏิบัติการแทน
คณบดีคณะวิจิตรศิลป์เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 19 มีนาคม 2558
เวลา :: 11:11:14