Latest News

รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษ

 

           ด้วย วิทยาลัยเทคนิคสารภี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

 • ตำแหน่งและอัตราค่าจ้างที่จะบรรจุแต่งตั้ง

 

ตำแหน่ง : ครูพิเศษ สาขาช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

 

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

อัตราค่าจ้าง :8,340 บาทต่อเดือน และรายได้เพิ่มจากการสอนเกินภาระงานสัปดาห์ละ 800 บาท

 

 • กำหนดวันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร

 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 ธันวาคม 2557 ในเวลา 09:00 น. –16:00 น. เฉพาะวันทำการ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

 

 • วิธีการสมัครและเอกสารที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-5342-3301 ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัครด้วยข้อมูลที่เป็นจริง และครบถ้วนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่

 

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

 3. สำเนาใบประกาศนียบัตร หรือใบแสดงผลการเรียนอย่างไดอย่าหนึ่งที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติ จำนวน 1 ฉบับ

 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

 5. สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

 6. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

 

วิทยาลัยฯ จะประกาศการสอบคัดเลือกทางระบบ online ที่ http://www.srptc.ac.th/

 

 • กำหนดการสอบ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 และกำหนดสอบสัมภาษณ์ และปฏิบัติการสอน วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป โดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทำการทดสอบสัมภาษณ์ ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยและปฏิบัติ

 

 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี หรือที่ http://www.srptc.ac.th/ เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

 

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 12 ธันวาคม 2557
เวลา :: 12:26:05