Latest News

กาชาดเชียงใหม่ สานฝัน ปันรักให้น้อง มอบอุปกรณ์กีฬา สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60

  

          เมื่อวันที่ 4 มิ.ย 67 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมกาชาดเชียงใหม่ สานฝัน ปันรักให้น้อง มอบเครื่องซักผ้าอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน พร้อมทั้งสนับสนุนค่าอาหารและอาหารว่าง จำนวน 32,000 บาท ให้กับโรงเรียนนำไปใช้เสริมกับค่าอาหารที่ได้รับการจัดสรร และให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์กีฬาสำหรับใช้ในการออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์

  

 

          โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำ และไป-กลับ เข้าเรียนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส 11 ประเภท ได้แก่ 1. เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ) 2. เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 3. เด็กที่ถูกทอดทิ้งและกำพร้า 4. เด็กที่ถูกทำร้ายอย่างทารุณ 5. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงฯ 6. เด็กในชนกลุ่มน้อย 7. เด็กเร่ร่อน 8. เด็กที่ถูกบังคับให้ขายแรงงานฯ 9. เด็กที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศฯ 10. เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ 11 .นักเรียนพิการเรียนร่วม 

  

          ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  รวม 25 ห้องเรียน ประถมศึกษา รวม 6  ห้องเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น รวม 10 ห้องเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 9 ห้องเรียน มีนักเรียน 752 คน 

 

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 04 มิถุนายน 2567
เวลา :: 09:39:38

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]