Latest News

ทีมวิจัยลำปางแฮปปี้โฮะ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงาน "จิบน้ำชา อู้จ๋าเรื่องเมืองเก่า" ณ อาคารเยียนซีไท้ลีกี กาดกองต้า จังหวัดลำปาง

          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 คณะนักวิจัยการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่านครลำปางเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสำนึกท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (ลำปางแฮปปี้โฮะ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดลำปางได้จัดงาน "จิบน้ำชา อู้จ๋าเรื่องเมืองเก่า" ณ อาคารเยียนซีไท้ลีกี กาดกองต้า จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดงาน การจัดงานดังกล่าวประกอบด้วย กิจกรรมเสวนาเรื่อง "ปลุกเมืองเก่านครลำปางด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์" การสาธิตชงชาจีน การแสดงดนตรีจีนและการนำเสนอผลงานจากทุนทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่านครลำปาง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสำนึกท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้งานวิจัยลำปางแฮปปี้โฮะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยฯ เพื่อแสดงผลงานการสร้างมูลค่าจากคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่านครลำปางโดยการขับเคลื่อนร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลำปาง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

   

   

รายงานข่าว :  ขิมมภัทร์ แสนขันธ์

สำนักข่าวลานนาเพรสเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 19 พฤษภาคม 2567
เวลา :: 07:14:08

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]