Latest News

สปข.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านข่าวและการจัดการความรู้ในองค์กร หัวข้อ “TikTok ถูกต้อง ถูกใจ ใช่เลย”

          สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านข่าวและรายการ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ “TikTok ถูกต้อง ถูกใจ ใช่เลย”

 

          นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ปัจจุบันมีการปรับตัวสู่การสื่อสาร ยุคดิจิทัล โดยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม จะเห็นได้จากการจัดตั้ง NBT CONNEXT หรือ ศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการทำงานและการมอบนโยบายของ นางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ที่ว่า “เมื่อโลกเปลี่ยน กรมประชาสัมพันธ์ต้องปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน สื่อหลักปัจจุบันยังคงเป็นวิทยุและโทรทัศน์ หลังจากที่ประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักมามาก แต่ ณ ตอนนี้สื่อออนไลน์กำลังเป็นที่นิยม เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีช่องทางออนไลน์ เพื่อปรับตามกระแสความนิยมของคน ทั้งนี้สื่อเดิมที่เรามีอยู่ (วิทยุ โทรทัศน์) จะไม่ได้หายไปไหน แต่เราจะเสิร์ฟให้ประชาชน ตั้งแต่ตื่นนอน โดยสื่อออนไลน์ใหม่จะเติบโตคู่ขนานไปกับโทรทัศน์และวิทยุสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีของโลก และในอนาคตก็พร้อมที่จะยกระดับเป็นสื่อสำคัญที่สุดในกรมประชาสัมพันธ์”

   

   

         การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยบุคลากรด้านข่าวและรายการจาก NBT เชียงใหม่ สวท. 10 สถานี และ สวศ. ในสังกัด สปข.3 รวมทั้ง สำนักงานประชาสัมพันธ์ภาค 3 จำนวน    กว่า 60 คน  เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านข่าว รวมถึงรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สังกัด สปข.3 และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในการผลิตผลงานคุณภาพ โดยเฉพาะ TikTok ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม สื่อออนไลน์ ที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน อันจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่ตรงประเด็นการสื่อสารสำคัญในระดับประเทศและเชิงพื้นที่ โดยใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารที่ “ถูกต้องและถูกใจ” เป็นการตอบสนองต่อบทบาทของกรมประชาสัมพันธ์ ในการเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของรัฐที่มีความ “ถูกต้อง ชัดเจน เชื่อถือได้” ซึ่งสอดคล้องกับความสนใจในการเปิดรับ  และนำไปใช้ประโยชน์ของประชาชน ส่งผลให้เกิดการติดตามข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ยังได้นำกระบวนการจัดการความรู้ในองค์กร หรือ KM : Knowledge Management มาดำเนินการเพื่อการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ ผ่านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP) เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

   

รายงานข่าว : นายทักษ์ดนัย เกษี

บรรณาธิการข่าว : ว่าที่ ร.ท.กาณฑ์ โสภโณดร

สำนักข่าวลานนาเพรสเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 24 เมษายน 2567
เวลา :: 12:05:21

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]