Latest News

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

          เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 นายทศพล  เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2567 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางณัฐธัญ  กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน