Latest News

เชียงใหม่ ระดมอากาศยาน 16 ลำ รองรับภารกิจแก้ปัญหาไฟป่าในเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน 1

          จังหวัดเชียงใหม่ ระดมอากาศยาน 16 ลำ ประจำการรองรับภารกิจป้องกันและดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้าน ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กำชับหน่วยงานเจ้าของอากาศยาน ต้องพร้อมขึ้นบินปฏิบัติการทันทีเมื่อได้รับประสานขอความช่วยเหลือ

 

          เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 67 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมชี้แจงโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างมีส่วนร่วม ภายใต้บริบทของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน เข้าร่วมประชุม

   

          โดยที่ประชุมได้รายงานข้อมูลว่า ขณะนี้มีอากาศยานที่ประจำการอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด 16 ลำ ทั้งอากาศยานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อากาศยานเกษตรฯ และอื่นๆ ซึ่งใช้สำหรับปฏิบัติภารกิจในการลาดตระเวน ส่งกำลังพล และดับไฟ ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา ครม.ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และพื้นที่ที่มีจุดความร้อนและความเสี่ยงสูงที่จะเกิดไฟป่า เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อลดฝุ่นละออง PM2.5

   

          ทั้งนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากจังหวัดใดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีเหตุจำเป็นต้องใช้อากาศยานช่วยในการดับไฟป่า สามารถประสานขอใช้อากาศยานในการปฏิบัติภารกิจได้ทันที พร้อมทั้งเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยเป็นศูนย์ประสานงานให้กับจังหวัดในภาคเหนือตอนบน 1 ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น คล่องตัวที่สุด โดยหน่วยงานที่ดูแลอากาศยานจะต้องพร้อมขึ้นบินเพื่อปฏิบัติภารกิจทันทีเมื่อได้รับการประสานร้องขอใช้อากาศยาน ยกเว้นอากาศยานมีข้อขัดข้องทางเทคนิคที่ทำให้เสี่ยงอันตราย ซึ่งจะต้องปฏิบัติภารกิจด้วยความ “ว่องไว ปลอดภัย และไม่ล่าช้า” ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่พร้อมที่จะสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุผลให้ได้โดยเร็วที่สุด

   

รายงานข่าว : นายทักษ์ดนัย เกษี

บรรณาธิการข่าว : ว่าที่ ร.ท.กาณฑ์ โสภโณดร

สำนักข่าวลานนาเพรสเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 29 มีนาคม 2567
เวลา :: 05:51:08

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]