Latest News

มทร.ล้านนา ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ยกระดับความร่วมมือเครือข่ายจัดการศึกษา เชื่อมต่อทุกโอกาส สร้างสังคมอนาคตอย่างยั่งยืน กับ สพม.ลำปาง ลำพูน

           เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ที่อาคารหอประชุมบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ยกระดับเครือข่ายความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง ลำพูน "เชื่อมต่อทุกโอกาส สร้างสังคมอนาคตอย่างยั่งยืน" ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน กับหน่วยงานองค์กรทางการศึกษา

   

   

          สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการดังกล่าว เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และหน่วยงานและองค์กรทางการศึกษา เพื่อสนองความต้องการในการศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิชาการและวิชาชีพ เสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน ตลอดจนเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ตามทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

  

  

 

รายงานข่าว : นายทักษ์ดนัย เกษี

บรรณาธิการข่าว : ว่าที่ ร.ท.กาณฑ์ โสภโณดร

สำนักข่าวลานนาเพรสเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 20 มีนาคม 2567
เวลา :: 05:38:20

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]