Latest News

มทร.ล้านนา เจ้าภาพจัดการแข่งขัน “ทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

          คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “ทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดงานการแข่งขัน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

 

           การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม และ สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถทางทักษาะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ และทักษะเฉพาะทาง จำนวน 23 รายการ ประกอบด้วย การแข่งขันประกวดมารยาทไทย  การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ การตอบปัญหาการท่องเที่ยว การนำเสนอรายการนำเที่ยว การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  การผสมเครื่องดื่ม Cocktail  การอ่านข่าวภาษาอังกฤษ การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ การแข่งครอสเวิร์ด การแข่งโต้วาทีภาษาอังกฤษ การแต่งคำประพันธ์ภาษาไทย การกล่าวสุนทรพจน์และการพูดฉับพลัน การอ่านออกเสียงภาษาไทย การเขียนเรียงความภาษาไทย การอ่านข่าวภาษาจีน ทักษะด้านมัคคุเทศก์ ภาษาไทย – อังกฤษ การออกแบบแผนธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ การแข่งขันประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ  การร้องเพลงภาษาอังกฤษ การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การร้องเพลงภาษาจีน การปูเตียงประกอบลีลา โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่งเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการจำนวนกว่า 1 พันคน ผลการแข่งขันปรากฏว่า มทร.กรุงเทพ ชนะการแข่งขันรางวัลเหรียญทอง รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ไปครอง และในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ส่งมอบธงเจ้าภาพ มทร.ธัญบุรี เพื่อจัดการแข่งขันในปี 2568 ต่อไป

   

  

  

  

กาณฑ์ โสภโณดร บรรณาธิการข่าว

ทักษ์ดนัย เกษี สำนักข่าวลานนาเพรส รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 02 มีนาคม 2567
เวลา :: 04:29:12

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]