Latest News

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภาฯ บรรยายพิเศษ ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

  

          หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ตลอดจนข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ "บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาประเทศ" เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนไทยตลอดจนประชาชนทุกคนให้มีความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  

          เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 67 ที่โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการพัฒนาประเทศ" ให้แก่ นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ตลอดจนข้าราชการในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ข้าราชการทหารกองบิน 41 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนไทยตลอดจนประชาชนทุกคนให้มีความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรักสามัคคี ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม 

  

          โอกาสนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ได้แนะแนวทางการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อขับเคลื่อนให้สังคมเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้ทรงงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อปวงประชาราช ดังนั้นเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคนที่จะต้องถวายความจงรักภักดีต่อพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของชาติบ้านเมือง 

  

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 12 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา :: 08:23:13

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]