Latest News

“งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ” พร้อมนับถอยหลังงานเกษตรยิ่งใหญ่แห่งปี 16-24 ธันวาคม นี้ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

          เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแถลงข่าว “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ” ยกทัพโชว์เคสผลงานเด่นขึ้นห้าง เรียกน้ำย่อยลองไฟก่อนพบงานจริงยิ่งใหญ่ปลายปี 16-24 ธันวาคม 2566 ประชาชนสนใจร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ณ ลานโปรโมชั่น 2 ชั้น 1 เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ 

 

          รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อตั้งครั้งแรกในปี 2477 ปัจจุบันกำลังจะครบรอบวาระ 90 ปี ในปี 2567 นับได้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการเกษตรแห่งแรกของไทยที่ตั้งอยู่ในระดับภูมิภาค เป็นแหล่งภูมิปัญญาทางการเกษตรที่ได้ผลิตบัณฑิตคุณภาพออกสู่สังคม และเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการเกษตรที่ได้รับการต่อยอดองค์ความรู้สู่สาธารณะมาอย่างยาวนาน ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประกอบไปด้วยคณะที่มีการเรียนการสอนทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ทั้งหมด 18 คณะ เนื่องในวาระครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้กำหนดจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการบริการวิชาการเกษตรร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประชาชนภาคีเครือข่ายอย่างกว้างขวาง โดยใช้แนวคิดของการนำคำว่า เกษตร อาหาร สุขภาพ มาใช้เป็นแกนหลักของงาน เพราะมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีรากฐานทางการเกษตร มีผลงานด้านวิชาการ มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรมากมาย ทั้งเกษตรพื้นฐานรวมถึงการต่อยอดนวัตกรรมเกษตรต่างๆ ซึ่งเป็นหลักสำคัญของสร้างอาหารคุณภาพหลากหลายรูปแบบ ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสุขภาพได้อย่างยั่งยืน เป็นแนวโน้มของโลกในการให้ความสำคัญและคำนึงด้านอาหารและสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

 

          ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมการ จัดงานประกอบด้วย 3 ส่วนงาน คือในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เอง ส่วนความร่วมมือของศิษย์เก่า และส่วนของเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงชุมชน และที่พลาดไม่ได้มีกิจกรรมไฮไลต์ 9 ผลงานเด่น งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ซึ่งได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ทั้งด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช ได้แก่ กำเนิดข้าวหอมแม่โจ้ ข้าวเหนียวหอมพันธุ์ใหม่สำหรับผู้บริโภค กล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์ใหม่ของโลก ปทุมมาสายพันธุ์ล่าสุดสำหรับตลาดไม้ดอกเพื่อการส่งออก และพันธุ์ผักชื่อพระราชทานที่ได้รับการส่งต่อสู่เกษตรกร นอกจากนี้ ยังมีการค้นพบสายพันธุ์ใหม่ของโลกทั้งสัตว์และประมง ได้แก่ การค้นพบปลาค้อจุฬาภรณ์แสดงถึงระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ของป่าต้นน้ำ การค้นพบตั๊กแตนแม่โจ้-แพร่ รวมถึงองค์ความรู้เกษตรและนวัตกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจของประชาชนในทุกมิติ เชื่อมโยงไปสู่เทรนด์ใหม่ของโลกด้วยนวัตกรรมอีกมากมายที่ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานจากแม่โจ้ที่ได้รับการเผยแพร่และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตรไทยมาอย่างต่อเนื่อง” 

 

          สำหรับกิจกรรมภายในงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ข้อมูลว่า “ในครั้งนี้ เราจัดให้มีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแปลงสาธิตและฐานเรียนรู้เกษตร ทั้งพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา การจัดแสดงและการประกวดด้านพืช สัตว์ ประมง เช่นการแสดงและประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับชิงถ้วยพระราชทาน การประกวดไก่ต่อไก่ตั้ง และไก่แจ้สวยงามชิงถ้วยพระราชทาน การประกวดตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม ประกวดปลาสวยงาม ได้แก่ปลาหางนกยูง ปลากัด ปลาคาร์ฟ ชิงถ้วยพระราชทาน จะได้มาชมปลาสายพันธุ์ใหม่ๆ ในงานครั้งนี้แน่นอน นอกจากนั้นยังมี ตลาดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตร อุปกรณ์เครื่องมือเกษตร สินค้าOTOP รวมถึงกิจกรรมสันทนาการและความบันเทิง การประกวดวงดนตรีย้อนยุค การแสดงดนตรี พบกับศิลปินรับเชิญชื่อดัง พี สะเดิด / ครูแอ๊ด ภาณุทัต (เดอะสะล้อ) / วงเดอะเพอะ และศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืน”

 

          ในส่วนงานของด้านประชุมวิชาการ การฝึกอบรม และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการให้การศึกษา วิจัย ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการทางการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานนวัตกรรมต่างๆ ได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มากมาย มีการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ให้แพร่หลายในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม เราได้มีการจัดแสดงผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ การสัมมนาและเสวนาทางวิชาการระดับชาติ (นวัตกรรมการเกษตรไทย 4.0 / บทบาทของสถาบันการศึกษากับการขับเคลื่อนเกษตรสมัยใหม่ / นวัตกรรมเกษตรในมุมมองภาคเอกชน / การเสวนาวิชาการ : เกษตร อาหาร สุขภาพ) รวมถึงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นในระดับชาติ (เกษตรสร้างอาชีพสำหรับทุกช่วงวัย) และ นานาชาติ (AAUN President Forum: Modern Agricultural Education for Sustainable of life) ด้วยครับ”

          นอกจากนี้ทางด้านความร่วมมือกับศิษย์เก่าแม่โจ้ ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ได้ดำเนินงานคู่กับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดเพื่อร่วมสนับสนุนพันธกิจร่วมกัน ซึ่งในครั้งนี้ ทางสมาคมศิษย์เก่าได้จัด งาน 90 ปี แม่โจ้คืนถิ่น วันที่ 23 ธันวาคม 2566 จะมีศิษย์เก่าแม่โจ้เกือบทุกรุ่นจากทั่วประเทศมาร่วมงานในครั้งนี้ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสำคัญอีกหลายกิจกรรม เช่น โครงการร้อยรวมพืชพันธุ์สู่การอนุรักษ์ที่ยั่งยืนจากความหลากหลายสู่ความงดงาม โครงการเชิดชูศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย (90 ปี 90 คนเด่น) การแสดงผลงานและนวัตกรรมของศิษย์เก่า ตลาดนัดศิษย์เก่า เมืองคาวบอยแม่โจ้ การร่วมบริจาคโลหิตในโอกาส 90 ปี เพื่อพี่น้องศิษย์เก่าและช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ รวมถึงกิจกรรม ปั่นจักรยาน ปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน 20 ปั่น ล้านคนให้ จาก เบตง-แม่สาย-แม่โจ้ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความร่วมมือของศิษย์เก่าที่จะหวนคืนสู่บ้านในครั้งนี้” 

 

          ขอเชิญชวนทุกท่านได้ไปเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ซึ่งมีกิจกรรมมากมายทั้งการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การฝึกอบรมต่อยอดเสริมอาชีพ ชมแปลงสาธิตและฐานเรียนรู้ทางการเกษตร กิจกรรมชม ชิม ช้อป และเวทีบันเทิงตลอดทั้ง 9 วัน และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จในโอกาสนี้

          อย่าลืม 16 – 24 ธันวาคม 2566 นี้ พบกับ งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ อย่างยิ่งใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 02 ธันวาคม 2566
เวลา :: 03:54:27

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]