Latest News

กองทัพภาคที่ 3 บูรณาการหน่วยทหารในทุกมิติ ขับเคลื่อนงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติด พื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ตามนโยบายของกองทัพบก และรัฐบาล

          เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 11 ตุลาคม 2566 พล.ท.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ แม่ทัพน้อยที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสกัดกั้นยาเสพติดในพืนที่ มาประชุม เพื่อประสานการปฏิบัติ ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ที่ห้องประชุม ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการ แก้ไขปัญหายาเสพติด ชายแดนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้มีความประสานสอดคล้อง ทั้งงานด้านการข่าว งานด้านการป้องกัน ป้องปราม และการสกัดกั้น โดยมุ่งเน้นการ บูรณาการ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการปิดกั้นช่องทางการลำเลียงขบวนการค้ายาเสพติด ตั้งแต่แนวชายแดนลงมา เขื่อมโยงกองกำลังป้องกันชายแดน โดยเฉพาะกองกำลังผาเมือง เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด หลุดรอดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ ทั้งนี้เป็นไปตาม นโยบายของกองทัพบก และรัฐบาล     

          อย่างไรก็ตาม ในครั้งนี้มีหน่วยกำลังป้องกันชายแดน และหน่วยงานด้านการข่าวเข้าร่วมประชุมด้วย

กาณฑ์ โสภโณดร สำนักข่าวลานนาเพรส : รายงาน

 

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 11 ตุลาคม 2566
เวลา :: 08:18:38

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]