Latest News

ม.แม่โจ้ MOU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมเสริมทักษะนักศึกษาสู่การประกอบอาชีพ

          มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ ทางวิชาการร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ รองศาสตราจารย์ คุณ หญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นผู้แทนลงนามของทั้งสองฝ่าย ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยายาน ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ชั้น 16 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

 

          สำหรับบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามความเชี่ยวชาญของทั้งสองสถาบัน ตลอดจนการส่งเสริมให้นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาได้พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการปฎิบัติงานร่วมกันโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการฝึกปฎิบัติจริง ในสถานที่จริงเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาอย่างแท้จริง อันจะเป็นรากฐานในการพัฒนาตนเองสู่การประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 22 สิงหาคม 2566
เวลา :: 01:44:02

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]