Latest News

มทร.ล้านนา จัดอบรม “พัฒนาความสามารถและทักษะ ปรับอากาศ และห้องเย็น”

          หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และแผนกวิศวกรรมมูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาความสามารถด้านวิศวกรรมและงานช่างของบุคลากรใน ศูนย์/สถานีฯ ของมูลนิธิโครงการหลวง (Re-skill Up-skill & New-skill) หลักสูตรปรับอากาศ และห้องเย็น” ณ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

  

          กิจกรรมดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านระบบปรับอากาศและห้องเย็น ให้กับบุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน ในกลุ่ม ศูนย์ฯ/สถานีฯ มูลนิธิโครงการหลวง ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะ ที่นำไปปฏิบัติงานได้จริงและสามารถขยายผลสู่การพัฒนางานด้านงานช่างและงานวิศวกรรม ในการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและห้องเย็น โดยผู้ร่วมอบรมได้เรียนรู้ถึง หลักการทำงานของระบบ ตรวจเช็คระบบ เช่น การอ่านและการใช้เครื่องมือวัดค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และอุณหภูมิ การตรวจเช็คและการใช้เครื่องมือตรวจสอบ รวมถึงการบำรุงรักษา ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศติดผนังชนิด Wall type และห้องเย็นโดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2566 

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 25 เมษายน 2566
เวลา :: 04:13:20

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]