Latest News

เกษตรแฟร์ลำปาง สร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพ เสริมองค์ความรู้และยกคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร

          เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับในนามพ่อเมืองลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับ,นางสาวตวงรัตน์  โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในนามคณะกรรมการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
    สำหรับงานเกษตรแฟร์ลำปางจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสรรค์และส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จุนเจือครอบครัว   ขับเคลื่อนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกรของ จังหวัดลำปาง  รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง ให้มีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดกระแสการหมุนเวียนเศรษฐกิจ  และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น เป็นโครงการที่เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมในจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

 

          ทั้งนี้กิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรม นิทรรศการเกษตรมีชีวิตกว่า 40 บูธ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางการเกษตร การประกวดพืชและสัตว์ทางการเกษตร กิจกรรมสาธิตสร้างรายได้เกษตรกร กิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต้นไม้ พันธุ์พืช ฮิวมัสล้านปี กาแฟลำปาง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีหน่วยงานร่วมจัดงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง, หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง, บริษัทสยามคูโบต้า ลำปาง, บริษัทนอร์ทเทอร์นสยาม เชลแลค จำกัด, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารออมสิน, โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG. (U2T for BCG) มทร.ล้านนา ลำปาง บริษัทประชารัฐสามัคคี ฯลฯ

 

  

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 04 ธันวาคม 2565
เวลา :: 09:02:11

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวเกษตร ]