Latest News

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ สืบสาน ต่อยอด พื้นที่ต้นแบบโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่าน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมลงนามความร่วมมือในการสืบสาน ต่อยอด พื้นที่ต้นแบบโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ลานวัฒนธรรมข่วงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

          สำหรับบันทึกความร่วมมือดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อให้หมู่บ้านต้นแบบปิดทองหลังพระฯ ทั้ง 20 หมู่บ้าน ใน 3 อำเภอ มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ประโยชน์มากขึ้น ทั้งด้านการเกษตร การหาตลาด และการท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์เกิดความยั่งยืน สร้างรายได้มากขึ้นด้วย ในส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา น่าน ได้นำงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรม มาพัฒนาการผลิต การแปรรูป เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรในหมู่บ้านให้ยั่งยืนต่อไป

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 09 พฤศจิกายน 2565
เวลา :: 06:23:55

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]