Latest News

เชียงใหม่ - พิธีเปิดโครงการ "ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่"

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการ "ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมี รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบริจาคฯ เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          การจัดกิจกรรม "ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อให้ชาว มช. ได้แสดงออกถึงการเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ และผู้รับใช้สังคม เพื่อพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ด้านจิตอาสา ให้เกิดแก่นักศึกษา ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก โดยในปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมในปีที่ 7 และตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมืออย่างดี จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในการให้บริการ และร่วมดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดเครือข่าย ระหว่างส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย กับงานธนาคารเลือด นับเป็นการสนับสนุนบทบาทของมหาวิทยาลัย ในการให้บริการตามความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น โดยมีบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิต ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2558 ถึง เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2565 เป็นเวลา 7 ปี รวมจำนวนทั้งสิ้น 10,955 ยูนิต แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของโครงการฯ และได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา


กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ สำนักข่าวลานนาเพรส : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 11 สิงหาคม 2565
เวลา :: 09:38:44

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]