Latest News

เชียงใหม่ - ที่ปรึกษา รมว.อุตสาหกรรม เยือน ม.แม่โจ้ หารือความร่วมมือนำร่องศูนย์แปรรูปกัญชงเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นกลาง

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทลัยแม่โจ้ และคณะผู้บรืหารมหาวิทยาลัย พร้อมทีมงานโครงการ ให้การต้อนรับนายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือการร่วมดำเนินโครงการนำร่องศูนย์แปรรูปพืซกัญชงให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นกลางสำหรับเกษตรกรและอุตสาหกรรมรายย่อย ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่กระทรวงอุตสาหกรรมต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปกัญชง ผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ไทย โดยได้ประสานกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีองค์ความรู้ในแต่ละด้านในการร่วมกันดำเนินงาน โดยหารือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อการร่วมดำเนินการในส่วนงานกระบวนการแปรรูปกัญชงที่ปลูกเพื่อเอาเส้นใย และกระบวนการแปรรูปกัญชงที่ปลูกเพื่อเอาเมล็ด โดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะสนับสนุนงบประมาณดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดำเนินการโครงการนำร่องศูนย์แปรรูปพืขกัญชงให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นกลางสำหรับเกษตรกรและอุตสาหกรรมรายย่อย ให้เกิดเป็นรูปธรรม

          จากนั้น คณะที่ปรึกษา รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยรับฟังสรุปการผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ชมพื้นที่การปลูกกัญชงกลางแจ้ง การปลูกในโรงเรือน และการแปรรูปช่อดอกกัญชงเบื้องต้น (การลดความชื้น) ณ พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นอีกโครงการของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการเพื่อเตรียมต่อยอดในทางอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต


ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ : ภาพ/ข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ สำนักข่าวลานนาเพรส : รายงาน
กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าวเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 08 สิงหาคม 2565
เวลา :: 04:56:38

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]