Latest News

เชียงใหม่ - เกษตรฯ เชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีเกษตรปลอดภัย

          เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน พิธีเปิดงานท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ ณ สวนผักดอย OK ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมเชื่อมโยง บูรณาการของแปลงใหญ่ผัก อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ร่วมกับสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA) ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่บอก
เล่าถึงเส้นทางจากการทำเกษตรปลอดภัย ยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์มาตรฐาน Organic Thailand เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกเกษตรกรในกลุ่ม พร้อมส่งเสริมความรู้ การบริหารจัดการแปลงให้ได้มาตรฐาน และผลักตันช่องทางการตลาดสร้าง
แรงจูงใจในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผักกะดอย จากการทำเกษตรปลูกพืชผักตามแนวทางหลักปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดี (GAP) ให้เช้าสูวิถีอินทรีย์เช่นกัน พร้อมทั้งร่วมกับสมาชิกในชุมชนพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เพื่อให้นักท่องเที่ยว ผู้บริโภคได้เช้าถึงและเข้าใจวิถีเกษตรอินทรีย์


กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 27 มิถุนายน 2565
เวลา :: 09:46:50

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวท่องเที่ยว ]