Latest News

เชียงใหม่ /// ธรรมะทวาทศวาร ประจำเดือนกันยายน 2561

          เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอนุรักษ์สืบสานพุทธศาสนาโครงการ “ธรรมะทวาทศวาร”ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี ในเดือนกันยายนพระมหาอนุวัฒน์ สุวณฺณวโร, ดร.  วัดท่าใหม่อิ เป็นองค์เทศน์ บรรยายธรรมในหัวข้อ “มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ” อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ ประธานฝ่ายฆราวาสเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและพระภิกษุสงฆ์องค์เทศน์ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  

  

          สำหรับโครงการ “ธรรมะทวาทศวาร” ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี จะจัดทุกๆ เดือนตลอดปี 2561 แบ่ง ธรรมบรรยายหัวข้อ ค่านิยม 12 ประการตามเดือนต่างๆ เดือนมกราคม  รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, เดือนกุมภาพันธ์ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน, เดือนมีนาคม กตัญญู, เดือนเมษายน ฝ่าหาความรู้, เดือนพฤษภาคม รักษาวัฒนธรรม, เดือนมิถุนายน มีศีลธรรม, เดือนกรกฎาคม เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย, เดือนสิงหาคม รักษาวินัย กฎหมาย, เดือนกันยายน มีสติรู้ตัว, เดือนตุลาคม ดำรงคนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, เดือนพฤศจิกายน ความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ, เดือนธันวาคม คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์ ในแบบที่แต่ละคนต่างรู้หน้าที่ของตนเอง ช่วยให้บรรยากาศในองค์กรเป็นมิตรและเกิดความร่มเย็นเป็นสุข เนื่องจากประสบความสำเร็จในการทำงานด้วยกันทุกคนทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 21 กันยายน 2561
เวลา :: 09:00:48

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวศิลปวัฒนธรรม ]