Latest News

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที่ 25 ถึง 29 พฤษภาคม 2561

          โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที่ 25 ถึง 29 พฤษภาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้พุทธะศาสนิกชนได้เข้าวัด ปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธะบูชา รวมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ทุพพลภาพ และด้วยโอกาส ได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา ด้วยการสวดมนต์ รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเน้นจัดกิจกรรมได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในวัดใกล้บ้าน

          ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยประสานงานการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชา การตอบปัญหาธรรมะ กิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากประชาชนทุกกลุ่มวัย ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ภาพ,ข่าว :: อัมพวัน จันทร์ทวี และชลนิชา จันทร์แป้น เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 23 พฤษภาคม 2561
เวลา :: 09:09:16

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวศิลปวัฒนธรรม ]