Latest News

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน อัตราเงินเดือน 11,120 บาท จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนตามประกาศคณะฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติม 0-5394-2810 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน
http://www.arc.cmu.ac.th/facmu_news/doc/6087.pdfเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 13 กรกฎาคม 2560
เวลา :: 10:25:50