Latest News

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ต.พนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

          ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่างอยู่จำนวน 1 อัตรา

          ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ในต าแหน่งดังกล่าว ติดต่อขอใบสมัครและสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป ส านักงานคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.eng.cmu.ac.thเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 28 พฤษภาคม 2559
เวลา :: 03:18:12