Latest News

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ประจำปี 2567

          เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ที่โรงแรมเฮอร์ริเทจ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 1 โครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ประจำปี 2567 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานจากตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย นายกสมาคมโรงแรมเชียงราย นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงราย ประธานชมรมรถเช่าเชียงราย ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดเชียงราย ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย ซึ่งจังหวัดเชียงราย สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารเชียงราย สมาคมเครือข่ายท่องเที่ยวเชียงราย นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงราย นายกสมาคมกีฬามอเตอร์สปอร์ตเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณากำหนดการจัดกิจกรรมโครงการวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฏาคม 2567 ณ หาดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ประเทศไทย จีน สปป.ลาว เมียนมา และเผยแพร่ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศสู่สากล รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีของประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย และการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม กระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว กาค้า การลงทุน การสร้างงานสร้างรายได้ใหกับประชาชน ตลอจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ประเพณีวัฒธรรมระหว่างประเทศต่างๆ ในอนุภาคลุ่มน้ำโขง อีกทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองเชียงราย “ดินแดนแห่งอารยธรรมล้านนาปรตูสู่สุวรรณภูมิ” อีกด้วย

  

 

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 06 กรกฎาคม 2567
เวลา :: 07:45:57

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]