Latest News

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ CMRU International Symposium 2024 ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) พร้อมกิจกรรมการเสวนา อบรม สาธิต และนิทรรศการด้านต่าง ๆ เฉลิมฉลอง 100 ปี อย่างยิ่งใหญ่ เป็นวันที่ 3

          เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “CMRU International Symposium 2024 on Sustainable Community Development for the Next Century: Success Showcases” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดรูปแบบการพัฒนาที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับชุมชนและระดับนานาชาติ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย (SDGs) ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในระดับนานาชาติที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกระชับความสัมพันธ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีมหาวิทยาลัย สถาบันจากต่างประเทศและในประเทศเข้าร่วมงาน อาทิ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) Times Higher Education (THE) และผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย UN Resident Coordinator’s Office in Thailand, United Nations Thailand เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ MOU จำนวน 4 แห่ง MOA จำนวน 2 แห่ง และ MOC จำนวน 1 แห่ง

  

          นอกจากนี้ได้จัดการเสวนาระดับนานาชาติ เรื่อง “พลศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Physical Education in Human Resource Development” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ทินกร นำบุญจิตต์ อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รศ.ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ อดีตประธานผู้ตัดสินมวยสากลสมัครเล่น (IBA) ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน คณะกรรมาธิการกีฬาวุฒิสภา อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ โพธิมู อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และดร.เลอภพ โสรัตน์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สเปรย์กันยุงสมุนไพรสูตร 2” การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียน Prompt เพื่อสั่งงาน AI เพื่อ Generate content” การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ช็อกโกแลตสเปรดและชาเปลือกโกโก้” การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 9 หลักสูตร การนำเสนอผลงาน “การพัฒนาครูเพื่อสร้างเสริมความเป็นพลเมือง โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นฐาน” กิจกรรมนวดบำบัดด้วยการนวดแผนไทย การแข่งขัน CMRU Generative AI Competition 2024 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 24 ทีม การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ การแข่งขันนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร และการแข่งขันทักษะสาธิตวิชาการภาคเหนือ ครั้งที่ 2 กิจกรรมสร้างเครือข่ายสาธิตวิชาการภาคเหนือ “พัฒนาทักษะ สร้างสมรรถนะสมวัย ราชภัฏเชียงใหม่ 100 ปี” โดยจัดการแข่งขัน จำนวน 27 รายการ มีนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพรอบด้าน มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสาธิตฯ และได้มีพิธีมอบธงประจำการแข่งขันให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เจ้าภาพครั้งต่อไป

  

          ภายในงานมีการมอบรางวัล “ผู้นำทางปัญญา คุณค่าแห่งท้องถิ่น” ให้แก่มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มีผลสอบวิทยานิพนธ์ระดับ ดีเยี่ยม จำนวน 100 คน และการมอบรางวัลการประกวดคลิปสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ในหัวข้อ “ชวนเพื่อนมาเรียนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” และร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ที่ได้รับอนุมัติการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท วรรณกรรม ลักษณะงาน งานนิพนธ์ จำนวน 2 ผลงาน คือ หนังสือ “คู่มือการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง” และ “เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา” 

  

          ด้านเวทีกลางมีการแสดง “ร้อยปีราชภัฏเชียงใหม่ ร้อยใจ น้อมวันทาบูรพคณาจารย์” จากโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน ซึ่งเป็นโรงเรียนร่วมผลิต, การแสดงเสวนาเฮฮาภาษา OCC & ENVI (โหนกระแส), GO GREEN “เปลี่ยนเรา – เปลี่ยนโลก” การแสดงดนตรีจากศิลปินร่วมสมัย โดยใช้เครื่องดนตรีที่สร้างจากขยะพลาสติก, IC present 100th years of CMRU การแสดง Science show ส่งเสริมสุขภาพ พิธีกินอ้อผญา และเทศกาลศิลปะการแสดงและดนตรี Music Night by Husoc. CMRU โอกาสนี้ได้จัดพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2567 เพื่อน้อมถวายวัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับกิจกรรมเฉลิมฉลอง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดให้มีขึ้น ตั้งแต่วันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

  

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 06 กรกฎาคม 2567
เวลา :: 09:33:04

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]