Latest News

กรมหม่อนไหม และ มทร.ล้านนา ร่วมลงนามความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหม่อนไหม

          เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2567 กรมหม่อนไหม และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหม่อนไหม โดย พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม และ รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้แทนร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มทร.ล้านนา น่าน 

  

          โดยการลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหม่อนไหม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางด้านงานวิจัย วิชาการ และห้องปฏิบัติการทั้งสองหน่วยงาน ที่จะนำไปสู่การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร อุตสาหกรรม และการพาณิชย์, นำผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การจัดการนวัตกรรม เครื่องมือและสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาโดย “กรมหม่อนไหม” และ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” มาใช้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ต่อยอดสู่การพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและ การพัฒนาสังคม ตลอดจนการพึ่งพาตัวเองทางด้านงานวิจัยของประเทศ, พัฒนางานวิจัยร่วมกัน ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เพื่อประโยชน์โดยรวมต่อประเทศด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชย์ และการพัฒนาสังคม
พัฒนาบุคลากรจากความร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัย ระหว่าง “กรมหม่อนไหม” และ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” เป็นประโยชน์โดยรวมต่อองค์กรและสถาบัน และทดสอบมาตรฐานและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกษตรกร นักวิจัย และบุคคลที่สนใจ สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้โดยง่าย

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 05 กรกฎาคม 2567
เวลา :: 06:13:20

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]