Latest News

มทร.ล้านนา จับมือ พัฒนาที่ดิน 6 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันดินโลก

          เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เชียงใหม่ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันดินโลก ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่ความรู้ศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาดินและน้ำ รวมถึงสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของไทยให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาได้รับทราบและตระหนักถึงปัญหาที่กำลังเกิดในปัจจุบัน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ได้เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงอาหารกลาง มทร.ล้านนา 

 

          ภายในงาน มีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากนายทะนงศักดิ์ ปะระไทย ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ นิทรรศการแสดงสื่อองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพสธ. มทร.ล้านนา และการเสวนาปัญหาสิ่งแวดล้อม และการรับซื้อขยะรีไซเคิล จากอาจารย์สาขาวิศกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

 

  

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 04 ธันวาคม 2566
เวลา :: 09:04:17

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]