Latest News

เชียงใหม่ - วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะศาสนิกสัมพันธ์จัดโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่

          วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะศาสนิกสัมพันธ์จัดโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน มีความรักความสามัคคียอมรับในศาสนาที่นับถือต่างกัน และอยู่ร่วมกันได้ในสังคม

          เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 65 ที่ พุทธสถานเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรักความสามัคคียอมรับในศาสนาที่นับถือต่างกัน และสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคม โดยมีนางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงคณะครูอาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วม

          นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสร้างความสมานฉันท์ของทั้ง 5 ศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ โดยใช้มิติทางศาสนาในการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนที่ต่างกันในชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนการปลูกฝังให้อยู่ร่วมกันในสังคมโดยปกติสุข ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่เยาวชนทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของแต่ละศาสนิกชน รวมทั้งได้ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

          ทั้งนี้นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานวัฒนธรรม และคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน จาก 5 ศาสนา ประกอบด้วยศาสนาพุทธ จำนวน 57 คน ศาสนาคริสต์ จำนวน 20 คน ศาสนาอิสลาม จำนวน 10 คน และศาสนาพราหมณ์-ฮินดูรวมถึงศาสนาซิกข์-ซิกขนามธารี จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 97 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์ผู้นำศาสนา ทั้ง 5 ศาสนา เป็นวิทยากรการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

 

กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 02 กรกฎาคม 2565
เวลา :: 04:04:00

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]