Latest News

เชียงใหม่​ /// ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามการดำเนินงาน พร้อมขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

           เมื่อ​วันที่​ 6 มิ.ย.62 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 พร้อมคณะ ประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในส่วนของกระทรวงมหาดไทย และประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ มีนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

            สำหรับการตรวจติดตามในครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานของการตรวจราชการ เมื่อวันที่ 9-11 มกราคมที่ผ่านมา โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รายงานการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข ในนโยบายสำคัญ คือ การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และราชานุเคราะห์ นักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ อีกทั้งยังมีประเด็นในการตรวจติดตาม เช่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย การวางแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง น้ำท่วม ดินโคลนถล่มซ้ำซาก วาตภัย ไฟป่าและหมอกควัน โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีการติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 06 มิถุนายน 2562
เวลา :: 08:52:24

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]