Latest News

"เชียงดาวชูไร่นาสวนผสมต้นแบบชิงรางวัล ระดับจังหวัด"

           เมื่อวันที่  9 เมษายน 2562 เกษตรจังหวัดเชียงใหม่  นายสมพล  แสนคำ  ในฐานะประธานคณะกรรมการ การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562  นำคณะกรรมการระดับจังหวัด ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกร ณ ต.แม่นะ อ.เชียงดาวจ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติท่านนายอำเภอชัชวาลย์ พุทธโธพร้อมคณะทำงานส่วนราชการระดับอำเภอ ร่วมนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานกลุ่มในพื้นที่

    

          เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม นางนิศาชล อภัยวงค์ เกษตรหมู่ที่ 8 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว อายุ 56ปี ชนพื้นเมืองชาวละหู่ เดิมเคยเป็นทั้งลูกจ้างจำหน่ายสินค้า จนปี 2434 หันกลับมาทำอาชีพเกษตรบนพื้นที่ของตน 19 ไร่ โดยปลูกไม้ผลดั้งเดิม เชิงเดี่ยวคือลิ้นจี่ พึ่งพาสารเคมีเพียงอย่างเดียว แต่รายได้นั้นกลับไม่พอกับรายจ่ายต่างๆ ทั้งค่าปุ๋ย ยา จึงปรับเปลี่ยนปลูกพืชหลากหลาย ตามแนวศาสตร์พระราชา เน้นมีทั้งพืชผักอายุสั้น ไม้ผล ข้าว  เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา ภายใต้ระบบGAP แบ่งที่ทำที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำ ที่พัก ลดการพึ่งพาสารเคมี เป็นไปอย่างเกื้อกูล  เชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ทำให้มีรายได้เข้ามา เช่นองุ่นจากที่เคยขายได้กิโลละ 80 บาท แต่พอปลูกโดยลดการใช้สารเคมี ขายได้กิโลละ 200 บาท มีตลาดเข้ามาที่หน้าสวน เศษผักก็นำไปเป็นอาหารปลา หรือทำปุ๋ยหมัก ซึ่งเป็นการลดต้นทุน ลดของเสียจากภาคการเกษตร และจนกนะทั่ง สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบให้เกษตรกรรายอื่นได้จากการปฏิบัติจริง ส่วนลูกชายถึงเรียนจบระดับปริญญาตรี แต่กลับมาช่วยดูแลด้านการเกษตรผ่านช่องแบรนด์ ชื่อสวนอง่นนิศาชล รวมถึงการตลาด Face Book ,Line,Instragram ด้วยเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น สามารถต่อยอดอาชีพเกษตร และพิสูจน์ได้ว่าอาชีพนี้สามรถอยู่ได้อย่างพอเพียง และยั่งยืน อีกด้วย

  

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 09 เมษายน 2562
เวลา :: 11:10:51

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวเกษตร ]