Latest News

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉลอง 100 ปี จัดบรรยายพิเศษ “มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”

          เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติบรรยายพิเศษทางวิชาการด้านการพัฒนาท้องถิ่น หัวข้อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทั้งประชาชน ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้รับความรู้ ความเข้าใจในการสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน และได้แนวคิดไปต่อยอดก่อให้เกิดเป็นสารธารวิธีปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการบรรยาย ดร.สุเมธ ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจำมลฑลพายัพ สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ใจความตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนคำว่า “วิทยาลัยครู” และทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจรประจำพระองค์ ให้เป็น ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 นับเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติสูงสุดแก่สถาบัน ราชภัฏ โดยคำว่า “ราชภัฏ” แปลว่า ผู้ที่อยู่ใกล้พระราชา หรือ นักปราชญ์ของพระราชา สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube : CMRULive

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 07 กรกฎาคม 2567
เวลา :: 08:13:16

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]