Latest News

เชียงใหม่ วางมาตรการการจัดระเบียบการบริหารจัดการเศษวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรม หลังพ้นกำหนดห้ามเผา 30 เมษายนนี้

          จังหวัดเชียงใหม่ วางมาตรการการจัดระเบียบการบริหารจัดการเศษวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรม โดยการเผาตามหลักวิชาการ หลังพ้นกำหนดห้ามเผา 30 เมษายนนี้ พร้อมสาธิตเตาเผาใบไม้ หญ้าแห้ง ให้กลายเป็นถ่านคาร์บอน เพื่อนำไปผสมเป็นปุ๋ย ลดฝุ่นควันและสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน

    

           เมื่อวันนี้ 21 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากอำเภอทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งติดตามการวางแผนกำหนดพื้นที่บริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ทำการเกษตร หลังพ้นกำหนดห้ามเผา 30 เมษายนนี้ รวมทั้งการนำเสนอวิธีทางเลือกในการจัดการเศษใบไม้ หญ้าแห้ง และวัชพืช เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วย

    

          จังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำและกำชับให้ใช้มาตรการการจัดระเบียบการบริหารจัดการเศษวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรม (โดยการเผา) ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยการควบคุมของนายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ โดยให้บริหารจัดการเศษวัชพืชใน 2 ห้วงเวลา คือ เวลา 09.00-12.00 น. หรือ 14.00-17.00 น. และให้มีคนเฝ้าระวังจนกว่าการเผาเศษวัชพืชจะดับสนิ กรณีหากพื้นที่ดำเนินการติดเขตพื้นที่ป่า ให้จัดทำแนวกันไฟป้องกันการลุกลามเข้าพื้นที่ป่า มิฉะนั้น เจ้าของพื้นที่เกษตรกรรมต้องรับผิดชอบและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยห้ามจุดไฟในเขตพื้นที่ป่าโดยเด็ดขาด กรณีพื้นที่แปลงขนาดใหญ่ ให้แบ่งพื้นที่จัดการการเผาเป็นแปลงย่อย เพื่อให้สามารถควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามได้ นอกจากนั้น ให้ทุกพื้นที่จัดกำลังคนผู้ที่เกี่ยวข้องและรถน้ำเฝ้าระวังเพื่อควบคุมการเผาเศษวัชพืชจนกว่าจะดับสนิท หากมีการลักลอบเผานอกพื้นที่ที่ได้ขออนุญาตฯ จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป นอกจากนั้นยังได้กำหนดให้มีการแจ้งรายชื่อหัวหน้าชุดในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง และให้บันทึกภาพการดำเนินงานทุกขั้นตอน ทั้ง ก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และภายหลังบริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าพื้นที่นั้นไฟดับสนิทแล้ว 100%

    

          พร้อมกันนี้ ได้มีการสาธิตเตาเผาใบไม้ เศษหญ้าแห้ง และวัชพืช ให้กลายเป็นถ่านคาร์บอน เพื่อนำไปทำปุ๋ยผสมซิริกอนสำหรับใช้ในภาคการเกษตร ให้กับทุกอำเภอที่เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย

    

    เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 23 เมษายน 2563
เวลา :: 11:42:57

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]