Latest News

ม.แม่โจ้ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา

          วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ทั้งปริญญาโท – ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา  2563  ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 มกราคม  2563

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กล่าวว่า “วิทยาลัยนานาชาติ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในระดับนานาชาติทางด้านการเกษตร  ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตผลงานวิจัยด้านการเกษตรและที่เกี่ยวข้องร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ  พร้อมให้บริการวิชาการและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนตลอดจนเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จนก่อให้เกิดความเจริญของชุมชนท้องถิ่น และสังคมให้เป็นที่ประจักษ์จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนและประชาคมโลกโดยผ่าน การวิจัยและบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง  รวมถึงการสนับสนุนและบริหารจัดการหลักสูตรนาชาติ การวิจัย และบริการวิชาการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในลักษณะของ One Stop Service Center โดยในปีการศึกษา 2563 ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก  จำนวน  4 หลักสูตร 2  สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว และ สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง”

          คุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้งระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท และมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่สาขาวิชากำหนด นอกจากนั้นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและเงื่อนไขตามที่สาขาวิชากำหนด

          ผู้สมัครสามารถดำเนินการส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานได้ 3 วิธี ได้แก่ 1.) อัพโหลดใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.grad.mju.ac.th/appy 2.) ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 3.) ส่งทางไปรษณีย์

          สอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0 5387 5192 ในวันและเวลาทำการเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 11 มกราคม 2563
เวลา :: 01:35:32

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]