Latest News

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 42

          มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดย ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในนามประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ศาสนาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในนามของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

    

           ตลอดระยะเวลา 45 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพายัพ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 40,009 คน และในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 699 คน เป็นบัณฑิต 638 คน มหาบัณฑิต 61 คน

    

          มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ การบริการสังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพายัพได้ยึดมั่นในสัจจะ – บริการ เป็นแนวทางในการดำเนินงานและได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

    

          ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการเรียนการสอนใน 9 คณะ 3 วิทยาลัย รวม 33 สาขาวิชา ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

    เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 18 พฤศจิกายน 2562
เวลา :: 12:51:14

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]