Latest News

เชียงใหม่​ /// “โครงการศูนย์กลางขับเคลื่อนเพี่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยกาแฟอาราบิกา ล้านนาครบวงจร”

          เมื่อ​วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานอบรมโครงการศูนย์กลางขับเคลื่อนเพี่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยกาแฟอาราบิกา ล้านนาครบวงจร ตามงบประมาณประจำปีจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางเบญจวรรณ  อินต๊ะ  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

          “กาแฟ” เป็นพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ นิยมปลูกบนเขาสูง   สร้างรายได้แก่เกษตรกรทั้ง จากการขายผลผลิต พร้อมมูลค่าเพิ่มจาการท่องเที่ยว ทำให้จังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนร่วมขับเคลื่อนเชียงใหม่ ให้เป็น  ”เชียงใหม่เมืองกาแฟ“  นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงให้ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีสภาพภูมิประเทศและความสูงเหมาะสมกับการปลูกกาแฟ  คือประมาณ 1,000 เมตรขึ้นไป โดยมีพื้นที่ปลูกกาแฟ จำนวน กว่า 30,000 ไร่ ให้ผลผลิตแล้วจำนวน 20,000ไร่ เป็นเกษตรกรใน 19 อำเภอ  ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ มีการส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร อาทิ ด้านคุณภาพการผลิต การตลาด แปรรู เพิ่มมูลค่าด้านท่องเที่ยวทั้งในการรวมกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมเกษตรระบบแปลงใหญ่จนได้รับรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2562 ภายใต้แบรนด์  ”กาแฟเทพเสด็จ” เป็นต้นแบบการผลิตกาแฟครบวงจรแก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจเรียนรู้  พร้อมทั้งยังสนับสนุนต่อยอดความรู้แก่เกษตรกร ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศัตรูพืชในกาแฟ ในรูปแบบ IPM SCHOOL คือการจัดทำโรงเรียนบริหารจัดการศัตรูพืชในกาแฟแบบผสมผสาน เน้นการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม จากชุมชนในการป้องกัน ควบคุม ลดการระบาด เพื่อยกระมาตรฐานการผลิตกาแฟ ซึ่งวันนี้เป็น หนึ่งในกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไปเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 23 สิงหาคม 2562
เวลา :: 07:23:42

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวเกษตร ]