Latest News

เชียงใหม่​ /// มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโลหะวิทยากายภาพการเชื่อมซ่อมชิ้นส่วนเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าฮาร์ดฟิวต์ในงานอุตสาหกรรม

          ศูนย์วิจัยวัสดุและการผลิต (Materials and Manufacturing Research Center) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ เรื่อง “โลหะวิทยากายภาพการเชื่อมซ่อมชิ้นส่วนเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าฮาร์ดฟิวต์ในงานอุตสาหกรรม” ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะการเชื่อมซ่อมเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าฮาร์ดฟิวต์ในงานอุตสาหกรรม รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสู่ผู้ใช้งานโดยตรง สำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

          โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดอบรมในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิศวกรรมอุสาหการ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้คณะกรรมการจัดโครงการได้ทำการคัดเลือกจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ศิษย์เก่าที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 30 คน ให้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐานของวัสดุวิศวกรรมไปจนถึงกระบวนการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนที่ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าฮาร์ดฟิวต์ และขั้นตอนการทดสอบรอยเชื่อมแบบไม่ทำลาย UT/PT/MT การทดสอบรอยเชื่อมแบบทำลาย Macro structure/Hardness test ควบคู่ไปกับการลงมือปฏิบัติการเชื่อมในรูปแบบต่างๆสำหรับการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนที่ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าฮาร์ดฟิวต์โดยเฉพาะ จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

          สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องโลหะวิทยากายภาพการเชื่อมซ่อมชิ้นส่วนเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าฮาร์ดฟิวต์ในงานอุตสาหกรรม และการทดสอบวัสดุทางรางสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์วิจัยวัสดุและการผลิต (Materials and Manufacturing Research Center) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) หรือติดต่อโดยตรงที่ ผศ.ดร.แมน ตุ้ยแพร่ 081-9607046เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 23 สิงหาคม 2562
เวลา :: 01:43:14

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]