Latest News

นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์ มั่นทน รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย คุณพนิตนันท์ มั่นทน รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒

          เมื่อ​วัน​ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์​ มั่นทน รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย คุณพนิตนันท์​ มั่นทน รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ข้าราชการกองบิน ๔๑ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ ร่วมพิธี ณ บริเวณประตูแสนปุง

          การจัดพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพชน รวมถึงเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมือง อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่กระทำสืบต่อกันมา โดยจะประกอบพิธีตามหน่วยประกอบพิธีต่างๆที่กำหนดไว้ จำนวน ๑๐ จุด (๕ ประตู ๔ แจ่งเมือง และ ๑ กลางเวียงเมืองเชียงใหม่) คือ หน่วยพิธีกลางเวียงเชียงใหม่ (บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์), หน่วยพิธีประตูท่าแพ, หน่วยพิธีประตูเชียงใหม่, หน่วยพิธีประตูแสนปุง, หน่วยพิธีประตูสวนดอก, หน่วยพิธีประตูช้างเผือก, หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง, แจ่งหัวลิน, หน่วยพิธีแจ่งศรีภูมิ และหน่วยพิธีแจ่งก๊ะต๊ำ

 

ภาพ​-ข่าว​ : แผน​กิจการ​พลเรือน​ บก.​บน.​๔​๑เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 20 มิถุนายน 2562
เวลา :: 05:07:06

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]